Akta Perniagaan Syarikat Antarabangsa, 1984

Akta Perniagaan Syarikat Antarabangsa 1984 disediakan untuk pemerbadanan dan pentadbiran Perniagaan Syarikat Antarabangsa. Pihak syarikat yang digabungkan di bawah Ordinan boleh menikmati satu pengecualian lengkap daripada membayar cukai pendapatan. Ini termasuk satu pengecualian daripada cukai laba modal, dan semua bentuk bagi cukai tertahan. Tiada kawalan pertukaran.

Kami ada dengan segera menyediakan Perniagaan Syarikat Antarabangsa yang sudah tersedia ada dari setiap pejabat-pejabatnya. Secara alternatif, sebuah Perniagaan Syarikat Antarabangsa boleh digabungkan setelah diterima surat soal selidik.

Ordinan Perniagaan Syarikat Antarabangsa 1984 menyediakan satu kemudahan pentadbiran dan kelonggaran. Khususnya:- Tiada keperluan untuk memfail pulangan tahunan atau kenyataan-kenyataan kewangan;

 • Tidak perlu untuk mengadakan mesyuarat tahunan pengarah-pengarah atau pemegang saham;·     
   
 • Resolusi-resolusi pengarah dan pemegang saham boleh diluluskan melalui mesyuarat-mesyuarat menerusi telefon atau dengan mengedarkan resolusi-resolusi bertulis (termasuk faksimile salinan-salinan) untuk ditandatangani, mesyuarat-mesyuarat tidak perlu diadakan di British Virgin Islands;·
   
 • Sebuah syarikat tidak perlu ada seorang pengarah pemastautin British Virgin Island;·
   
 • Buku dan rekod-rekod syarikat boleh disimpan di tempat  yang ditentukan oleh pengarah-pengarah;· 
   
 • Akaun bank boleh dibuka di mana saja di dunia;·     
   
 • Sebuah syarikat boleh membiayai atau membeli semula milik sahamnya daripada lebihannya. Pembelian semula saham-saham boleh dibatalkan;·   
   
 • Pengurangan modal boleh terjejas oleh resolusi-resolusi pengarah. Tiada perlu adanya perintah mahkamah;
   
 • Ada terdapat Peruntukan perlindungan aset yang moden termasuk keupayaan untuk pemindahan sebuah syarikat kepada bidang kuasa yang lain.

Kos (mengecualikan bayaran insidentil) kami bagi pembentukan/ pembaharuan sebuah syarikat British Virgin Islands adalah seperti berikut:-

Peruntukan bagi rak syarikat / Pemerbadanan syarikat baru (modal saham yang diberi kuasa tidak melebihi US$50,000)

  US$ 1,500

Yuran penyelenggaraan tahunan (pembaharuan yuran Pemerintah, Pejabat Berdaftar dan Ejen yang Berdaftar)

   

Modal Saham yang diberi kuasa tidak melebihi US$50,000

US$ 1,300

Modal Saham yang diberi kuasa melebihi US$50,000

US$  2,000

Pengarah Penama (setiap tahun)

US$ 2,500

Pemegang Saham Penama (setiap tahun)

US$ 2,500

Setiausaha Penama (setiap tahun)

US$ 800